Kotva
Aktuality
Facebookové stránky
9.10.2018

Nejvíce informací najdete na tajné facebookové skupině, pokud do ní chcete být přidáni, napište zprávu na profil Susie Beer Pelantová, kde uvedete jméno dítěte, za které chcete být do skupiny přidáni. Přidávat a schvalovat členy mohou pouze správci (učitelky MŠ). Ve skupině jsou pouze blízcí příbuzní dětí, nejsou a nebudou přijímání přátelé rodičů a pod. Členství ve skupině je pouze na tu dobu, kdy je dítě přihlášené v naší MŠ. 

Mapa webu
A
A
A

Provozní řád MŠ

Vloženo: 20.9.2016 | Autor: Zuzana Beerová| Zobrazeno: 1175x |

Provozní řád mateřské školy, č.j.   347 /2013

 

 

- vydává ředitel školy na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů           

                                                                       

I. Údaje o zařízení

 

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Louny – příspěvková organizace, Karlovarská 460, 439 82 Vroutek

Právní forma: příspěvková organizace, IČO: 46 76 47 47

Zřizovatel: MÚ Vroutek, náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek

Adresa MŠ: Na Průhoně 126,  439 82  Vroutek

Telefon: MŠ - 415 218 264, ZŠ – 415 218 643

Odpovědná osoba: Mgr. Milan Armstark – ředitel školy

                                Zuzana Beerová  - vedoucí učitelka MŠ

Typ zařízení: Mateřská škola s celodenní péčí

Stanovená kapacita: 75 dětí, 3 třídy

Provozní doba: 600 – 1600 hod.

 

II. Informace o školním vzdělávacím programu

 

Ve školním roce 2013/2014 mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Společnou cestou“, čj.  348/2013        .

Hlavním cílem tohoto programu je všestranný a maximální rozvoj každého dítěte s přihlédnutím k jeho věkovým a individuálním zvláštnostem. Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti, rozvoj samostatného rozhodování a volby dítěte a přijímání odpovědnosti za ně.

Děti jsou rozděleny do tří tříd –  .třída „SLUNÍČKA“

                                                   třída „SRDÍČKA“

. třída „BROUČCI“

Ve všech třídách je homogenní věkové složení, ve třídě Sluníčka jsou tedy zařazeny děti věkově nejmladší, tzn. od tří do čtyř let, ve třídě Broučci jsou děti od čtyř do pěti let a ve třídě Srdíčka jsou nejstarší děti, tzn. od pěti do sedmi let (včetně dětí s odkladem školní docházky).

 

III. Přijímání a docházka dítěte do mateřské školy

 

Do mateřské školy se dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., §1 MŠMT o předškolním vzdělávání a zákona č.561/2004 Sb. přijímají děti zpravidla ve věku od 3 let. Předpokladem k úspěšnému zapsání dítěte do MŠ  je řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou zájemcům vydá ředitel školy. Dále pak přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy a evidenční list, který je zájemcům vydán již v MŠ. Po řádně vyplněné a odevzdané žádosti a přihlášce rozhodne ředitel školy o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

Při nástupu dítěte je stanovena tříměsíční zkušební doba pro adaptaci dítěte.

Rodiče jsou povinni při nástupu dítěte do MŠ poskytnout veškeré informace, nutné k řádné evidenci dítěte. Každou změnu vždy včas nahlásí učitelce ve třídě.

Podle §5, odst.1 vyhlášky č.14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, vykonává právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy pedagogický pracovník předá dítě jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Tuto osobu jmenuje zákonný zástupce dítěte a řádně k tomu vyplní písemný souhlas, který je možno vyzvednout v jednotlivých šatnách všech tříd MŠ.

Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte oznámit učitelce jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte. MŠ navštěvují pouze děti zdravé, nemocné děti se dle lékařského vyjádření budou řádně léčit doma.

Rodiče nesou zodpovědnost za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí při pobytu v MŠ.

Rovněž zodpovídají za věci a předměty, které si dítě přinese do MŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Režim dne v MŠ

6:00 – 11:30

Dopolední činnosti :

-          scházení se všech dětí ve třídě Sluníčka, spontánní hry

-          7:00 přecházení dětí do tříd Srdíčka a Broučci

-          Spontánní činnosti a hry dětí, individuální práce s dětmi, diagnostické činnosti

-          Komunitní kruh, ranní setkání

-          Pohybová chvilka, zdravotní cvičení, relaxace

-          Hygiena, dopolední svačina

-          Řízené činnosti na dané téma dle ŠVP PV a TVP, hodnocení

-          Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:15

-          Hygiena

-          oběd

12:15 – 16:00

Odpolední činnosti :

-          zdravotní odpočinek s poslechem pohádky, klidové činnosti

-          hygiena, odpolední svačina

-          spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, volné hry dětí, pobyt venku

-          odchody dětí domů

 

 

 

V. Režimové požadavky 

 

Nástup dětí do MŠ - děti se scházejí od  6.00 hodin  v třídě „Sluníčka“. Zde jsou do 7.00 hod., potom odcházejí děti z tř. „SRDÍČKA“ a děti ze tř. „BROUČCI“ do své kmenové třídy. Věci si přenášejí s sebou.  Děti  ze.tř. „BROUČCI“ pobývají ve své třídě pouze do 11.30 hod., potom se rozdělí do dvou skupin a odcházejí na oběd, odpočinek, odpolední svačinu a odpolední činnosti do tříd Sluníčka a Srdíčka. V 15.30 hod. se opět všechny třídy spojí, a to v .tř. „Sluníčka“. Zde jsou děti až do 16.00 hod.

Budova MŠ se z bezpečnostních důvodů  uzamyká v 8.00 hod. Pozdější příchody se po předchozí domluvě s p. učitelkou ohlašují  zvoněním.

 

Spontánní činnosti- jsou zařazovány několikrát během dne (viz Režim dne).

 

Řízené aktivity- několikrát během dne se střídají v odpovídajícím poměru s činnostmi spontánními.

 

Pohybové aktivity- jsou zařazovány opět několikrát během dne, například formou pohybových chvilek, při pobytu venku (viz Režim dne), jako doplněk dlouhodobějších statických činností apod.

 

Pobyt venku- doba pobytu venku je denně přizpůsobována danému typu počasí, rovněž přihlížíme k individuálnímu zdravotnímu stavu dětí (viz Režim dne). S dětmi využíváme školní zahradu s travnatým povrchem (pravidelně udržován školníkem ZŠ) a tělovýchovným zařízením, vycházky do města, jeho okolí, do přírody. K dispozici máme dvě ohraničená pískoviště, ve kterých je pravidelně 1x ročně vyměňován písek (viz Provozní řád školní zahrady).

 

Otužování-  při otužování zohledňujeme individuální zdravotní stav jednotlivců.

Praktikujeme otužování vzduchem  - pobyt venku přizpůsobený vhodným oděvem a obuví, v letních měsících otužování vodou /zahradní sprchou /. Místnosti MŠ pravidelně větráme, udržujeme stálou teplotu  20 – 22°C regulací topení. Ve všech třídách jsou k dispozici nástěnné teploměry.

 

Zdravotní odpočinek, spánek- denně po obědě a po výkonu osobní hygieny (použití WC, mytí, čištění zubů, převlékání do pyžam), od 12.15 do 14.15 odpočinek při pohádce, relaxace, spánek. Jednou za 14 dní je k dispozici odborná logopedická péče (úterý).

Lehátka jsou v ložnici na stálých místech s lůžkovinami, které denně větráme, pyžama děti ukládají volně na lehátka.

 

Stravování- stravu připravují zaměstnankyně školní jídelny a dovážejí ji do mateřské školy /přibližně 100m/ ve várnicích.

Ranní a odpolední svačiny si děti berou samy, odnášejí  použité nádobí na určené místo, mladším dětem tekutiny nalévá učitelka.

Doba podávání stravy:  Ranní svačina              8,40 – 9,10

                                      Oběd                            11,45 –12,15

                                      Odpolední svačina       14,20 – 14,40

 

Pitný režim-  nápoje dětem dodává  ŠJ pravidelně, po celý den i mimo stravování, druhy nápojů jsou různě obměňovány, v případě zvýšené spotřeby i doplňovány (různé druhy čajů, minerální vody,ovocné šťávy, mléko, kakao, vitaminové nápoje atd.). V každé třídě je na viditelném a dostupném místě stolek nebo skříňka, na nichž je tác s nádobami na pití. Každé dítě má svůj označený hrnek na pití. Nádoby na pití jsou pravidelně umývány ve výdejních kuchyňkách. Děti mají možnost pít kdykoliv během dne, v určitých intervalech svolává všechny děti paní učitelka (např. před pobytem venku, po pohybových hrách atd.). Starší děti se mohou obsluhovat i samy naléváním nápoje z konvice, mladším pomáhá učitelka. Pitný režim je dodržován i při pobytu dětí venku.

 

 

VI. Způsob nakládání s prádlem

Lůžkoviny jsou převlékány pravidelně každých 14 dní /někdy dle potřeby častěji/,výměna ručníků 1x týdně, pyžam 1x týdně.

Prádlo je odváženo k praní a mandlování do Žatecké prádelny s.r.o. Čisté pak ukládáno v MŠ do uzavřených skříní.

 

 

 

 

 

 

Ve Vroutku dne 2.9.2013

 

 

 

 

 

……………………………                                                   ……………………………

   Mgr. Milan Armstark                                                            Zuzana Beerová

        ředitel školy                                                                  vedoucí učitelka MŠ