Kotva
Aktuality
Facebookové stránky
9.10.2018

Nejvíce informací najdete na tajné facebookové skupině, pokud do ní chcete být přidáni, napište zprávu na profil Susie Beer Pelantová, kde uvedete jméno dítěte, za které chcete být do skupiny přidáni. Přidávat a schvalovat členy mohou pouze správci (učitelky MŠ). Ve skupině jsou pouze blízcí příbuzní dětí, nejsou a nebudou přijímání přátelé rodičů a pod. Členství ve skupině je pouze na tu dobu, kdy je dítě přihlášené v naší MŠ. 

Mapa webu
A
A
A

"Společnou cestou"

Vloženo: 16.9.2016 | Autor: Zuzana Beerová| Zobrazeno: 1402x |

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j 348/2013

 

 

 

 

  „Společnou

           cestou“

 

 

 

 

 

 

 

Platnost od 6.9.2013

Aktualizace dokumentu 25.3.2015

 

 

 

Obsah

 

1 Identifikační údaje školy ................................................................................................  3

2 Charakteristika škola ......................................................................................................             4

3 Popis podmínek předškolního vzdělávání .....................................................................   5

                                                                      3.1 Materiální podmínky

                                                                       3.2 Řízení mateřské školy

                                                                       3.3 Personální podmínky

                                                                       3.4, Životospráva

                                                                       3.5 Psychosociální podmínky

                                                                       3.6 Organizace

                                                                       3.7 Spoluúčast rodičů

4 Organizace vzdělávání ................................................................................................... 11

5 Charakteristika vzdělávacího programu ........................................................................ 12

6 Obsah vzdělávací nabídky ............................................................................................. 13

 • Podzim je nejlepší malíř
 • Zima, zima, zimička hází bílá peříčka
 • Vozilo se na jaře, slunce v zlatém kočáře
 • Hola – léto volá

7 Tradice a akce MŠ ......................................................................................................... 22

8 Evaluační systém ........................................................................................................... 23

 

1.  Identifikační údaje o MŠ

 

·         Název školy : Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Louny

                                        -příspěvková organizace

 

·         Adresa školy : Karlovarská 460

                                     Vroutek 439 82

 

 • Adresa MŠ : Na Průhoně 126

                              Vroutek 439 82

 

 •  IČO : 46 76 47 47

 

 • Zřizovatel: Městský úřad Vroutek

                           náměstí Míru 166

                           Vroutek 439 82

 

 • Ředitel  školy: Mgr. Milan Armstark

 

 • Vedoucí učitelka MŠ: Zuzana Beerová

 

 

 • Telefon:                     MŠ  - 734 429 037

 ZŠ   - 736 472 833

 ŠJ   -   734 429 039

 

                     reditel@zsmsvroutek.cz

 

 • Web : www.zsmsvroutek.cz

 

2. Charakteristika školy

 

Budova mateřské školy se nachází v klidné části města Vroutek.

Je to přízemní stavba pavilonového typu z roku 1984.

Pavilony se v areálu nachází celkem tři, z nichž mateřskou školu tvoří pouze dva. Třetí je využíván k soukromým účelům.

V areálu se též nachází Městská knihovna a Dům dětí.

 

Objekt školy je ohraničen rozlehlou zahradou s dětskými pískovišti, které se rekonstruovaly v roce 2013. Zahrady jsou celkem tři a jsou nově vybaveny zahradními prvky pro hry dětí. K MŠ vede nově opravená příjezdová cesta zakončená rozlehlou vydlážděnou plochou, kterou využíváme k pohybovým hrám a nově i venkovním společným akcím s rodiči.

 

Od 1.ledna 2003 jsme součástí právního subjektu  Základní školy ve Vroutku.

Zřizovatelem je MÚ Vroutek.

 

Okolí MŠ nám nabízí navštěvovat les, louky, místní statek „Starý mlýn“, rybníky. Máme možnost pozorovat různá domácí zvířata na místních dvorech.

 

Naše MŠ úzce spolupracuje s místní ZŠ, MÚ Vroutek a dále se Základní školou logopedickou v Měcholupech. Vedoucí SPC v Měcholupech paní Mgr. Bednářová u nás zajišťuje odbornou logopedickou péči pro děti z MŠ i ZŠ zhruba 1x za 14 dní.

 

    Od 1. září 2004 má naše MŠ svůj vlastní školní vzdělávací program s názvem „Společnou cestou“.

Tento dokument vymezuje vzdělávací nabídku naší školy.

 

 

 

Co naše škola nabízí?

 • spoustu hraček a materiálů podporujících individuální rozvoj schopností, dovedností a návyků u všech dětí, rozvoj smyslů
 • tvořivé paní učitelky, prostředí otevřené ke komunikaci a spolupráci, vzájemnou důvěru
 • demokratický přístup ve výchově a vzdělávání (děti jsou osobnosti se svými právy a povinnostmi)
 • přijímání dětí mladších 3 let věku až do naplnění kapacity MŠ
 • bezplatnou odbornou péči speciálního pedagoga - logopeda  Mgr. Bednářové
 • integraci dětí se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním
 • individuální přístup k Vašemu dítěti - sestavení individuálního vzdělávacího plánu pokud si o něj rodiče zažádají
 • efektivní spolupráci se ZŠ
 • přípravu na vstup do ZŠ, postupné zapojení dítěte do společnosti (chování v kolektivu, vztah k dospělým)
 • stravování dle norem zdravé výživy, s dostatkem ovoce, zeleniny a vitamin.nápojů
 • citlivý, profesionální přístup kvalifikovaných pedagogických pracovnic i ostatního personálu v podnětném prostředí, které odpovídá potřebám předškolního věku
 • možnost výběru činností dle volby dětí (hračky, výtvarné pomůcky, tělovýchovné náčiní, hudební nástroje atd.).
 • dostatek volného pohybu v hernách, v tělocvičně ZŠ i v přírodě (zahrada, les, hřiště), s maximálním zajištěním bezpečnosti dětí
 • účast dětí na různých akcích města (vítání občánků, zlaté svatby, oslavy Dne matek, beseda se seniory, hudební vystoupení, vánoční koncert v kostele sv. Jakuba většího apod.)
 • rodiče mají možnost kdykoliv naši školu navštívit a seznámit se s prostředím, činnostmi a programem MŠ
 • respektujeme potřeby jednotlivců např. při stravování (děti samy volí velikost porcí, mají možnost výběru nápojů apod.)
 • vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných přizpůsobujeme podmínky a způsob naplňování daných cílů a záměrů, vycházíme z jejich individuálních potřeb a možností
 • máme přímou zkušenost s integrací dítěte se zdravotním postižením do kolektivu běžné třídy MŠ

 

 

3. Popis podmínek předškolního vzdělávání

 

3.1 Materiální podmínky

 

    V MŠ máme tři třídy, které velikostí odpovídají dané věkové skupině i počtu dětí.

Třídy jsou již z větší části vybaveny novým a odpovídajícím nábytkem, který je potřeba i nadále postupně doplňovat.

 

Ve třídě SLUNÍČKA je herna, jídelna, výdejna potravin, ložnice, šatna, umývárna, WC, šatna učitelek s WC.Ve  třídě SRDÍČKA máme totéž vybavení. Prostory pro třídu BROUČCI byly zrekonstruovány v roce 2010 z bývalé kuchyně MŠ. Tato třída nemá kuchyňku a výdejnu potravin.

 

Poskytujeme dětem hračky, které rozvíjí jejich fantazii a zručnost, podporují intelektuální schopnosti (stolní hry, puzzle, obrázkové mozaiky, stavebnice, apod.). Dětem ve všech třídách nabízíme různé hrací koutky pro námětové hry (kuchyňka, kadeřnictví, obchod, divadlo, dílenský stolek, domeček, koutek pro panenky, autopark …)

 

Používáme různá tělovýchovná nářadí a náčiní (molitanové sestavy, lavičky, ribstole,  basketbalový koš, branky, různě velké míče, obruče, švihadla, pružinová houpadla, cvič.padák, rozkládací tunel, lokomoční válec, balanční houpačky, atd.) K dispozici máme též jeden den v týdnu tělocvičnu na ZŠ.

 

Dále pracujeme s výtvarnými pomůckami a materiály, ke kterým mají děti volný přístup.

Naše škola je vybavena základní didaktickou technikou (televizory, radiomagnetofony s CD přehrávačem, DVD přehrávače, počítač s tiskárnou a kopírkou, notebook).

 

K hudebním činnostem využíváme pianina, digitální piano dále různé rytmické a melodické hudební nástroje apod.

 

Ve třídách jsou k dispozici knihovny vybavené odbornou i dětskou literaturou, děti mají k dětským knihám a časopisům volný přístup.

 

Školní zahrada je rozlehlá, v roce 2014 zrekonstruovaná a vybavená novými zahradními prvky.

 

 

Záměr:

 • doplnit nový nábytek (nábytkové sestavy, skříně – pro děti i pro zaměstnance)
 • neustále doplňovat a obměňovat hračky pro děti, didaktické a metodické materiály
 • vyměnit linoleum ve třídách SLUNÍČKA a SRDÍČKA, ve spojovacích chodbách a v šatnách dětí
 • vyměnit koberec ve třídě SLUNÍČKA
 • pořídit další digitální piano (do třídy SRDÍČKA)
 • ve sborovně vybudovat koutek výtvarného materiálu, doplnit ho běžně používanými ale i netradičními pomůckami
 • dále doplňovat zahradní prvky na společnou zahradu

 

 1. 2 Řízení mateřské školy

 

Mateřská škola je součástí základní školy ve Vroutku. Ředitelem školy je Mgr. Milan Armstark a vedoucí učitelkou mateřské školy je sl. Zuzana Beerová.

 

MŠ spolupracuje úzce se ZŠ, se zřizovatelem školy a s dalšími odborníky poskytujícími pomoc při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

 

Kompetence, povinnosti, pravomoci a funkce všech zaměstnanců školy jsou jasně vymezeny a jsou k dispozici v kanceláři vedení školy.

 

 1. 3 Personální podmínky

 

 

Ředitel školy

Mgr. Milan Armstark

736 472 833

Vedoucí učitelka MŠ

Zuzana Beerová

734 429 037

 

Učitelky MŠ

Zdeňka Šáchová

Zuzana Kalabišková, DiS

Mgr. Jana Kachelmairová

Petra Bláhová

734 429 037

734 429 037

734 429 037

734 429 037

Provozní zaměstnankyně

Zuzana Baláková

Marcela Ulkeová

734 429 037

734 429 037

 

 

   Mateřská škola je součástí Základní školy ve Vroutku. Jsme součástí příspěvkové organizace, která je financována státem prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje (platy zaměstnanců, učební pomůcky, prostředky na DVPP).

Provozní náklady jsou hrazeny z prostředků zřizovatele města Vroutek.

 

V současné době pracuje v MŠ šest učitelek, včetně vedoucí učitelky. Dvě z učitelek jsou zatím nekvalifikované, ale kvalifikaci si doplňují na Svatojánské koleji -  Vyšší odborné škole pedagogické.

 

Všechny učitelky se dále vzdělávají prostřednictvím různých kurzů a školení. Mají k dispozici knihovnu s odbornými publikacemi, kterou neustále rozšiřujeme kupováním nových knih a odebíráním odborných časopisů jako je Informatorium a Poradce ředitelky.

 

 

 

3.4 Životospráva:

 

Stravování:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která je připravována v nedaleké kuchyni ZŠ a dovážena v termo nádobách, vydávána kuchařkami v pravidelných časových intervalech:

 

8.40 – 9.10     dopolední svačina

11.45 – 12.15 oběd

14.20 -  14.40             odpolední  svačina

 

Děti v naší MŠ se stravují dle zásad zdravé výživy s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny. Děti nenutíme násilně do jídla.

 

 

 

 

 

Pitný režim:

Během celého dne mají děti k dispozici (na dostupném a viditelném místě) ovocné nápoje, různé druhy čajů nebo minerální vody. Nápoje jsou během celého pobytu dětí obměňovány a dle potřeby průběžně doplňovány. K jednotlivým jídlům jsou navíc podávány mléčné či ovocné nápoje.

 

Režim dne:

Pravidelný, ale rovněž dostatečně flexibilní, aby vyhověl aktuálním potřebám dětí a jejich rodičů.

Během dne respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Ke spánku na lůžku děti nenutíme (nespavé děti mohou relaxovat na lůžku a poslouchat pohádky).

 

 

Otužování:

Děti otužujeme především vzduchem.

Denně chodíme na vycházky, není-li extrémně nepříznivé počasí. Některé činnosti provozujeme venku (cvičení, hry na zahradě i ve volné přírodě), v letních měsících otužujeme děti zahradní sprchou. Dbáme, aby místnosti v MŠ nebyly přetopeny a aby se pravidelně větraly. Ve třídách regulujeme a udržujeme odpovídající teplotu.

Od roku 2015 jezdíme pravidelně do plavecké školy v Rakovníku s dětmi ve věku od 4 do 7 let. Tuto akci plánujeme i do budoucna.

 

Bezpečnost práce v mateřské škole:

Zaměstnanci MŠ jsou pravidelně proškolováni dle platných předpisů v oblasti BOZP a PO.

Všichni dbají na bezpečnost a zdraví dětí, svou i ostatních zaměstnanců. Pravidelně se zúčastňují lékařských preventivních prohlídek. Pedagogické pracovnice jsou proškolovány v poskytování první pomoci.

 

 

 1. 5 Psychosociální podmínky:

 

Prostředí a klima naší školy je vstřícné, otevřené, klidné a přátelské.

Nově přijaté děti prochází „adaptačním režimem“, jehož významnou součástí je rovněž spoluúčast rodičů (rodiče tráví přiměřený čas s dítětem v prostředí MŠ, zapojují se do činností ve třídě). Dítě má možnost se postupně adaptovat podle svých individuálních schopností a potřeb.

 

Respektujeme potřeby dětí a napomáháme jim v jejich uspokojování.

Děti v jednotlivých třídách se spolupodílí na vytváření společných pravidel soužití.

Všichni zde mají rovnocenné postavení.

Děti mají možnost se samostatně rozhodovat, zda se chtějí připravených činností zúčastnit, mají možnost volby činnosti jiné.

 

Pedagogové k dětem přistupují se zdvořilostí, s dostatečnou mírou vstřícnosti, autority, empatie, tolerance, dětem naslouchají a vedou k tomu také děti samotné.

Navozujeme prostředí vzájemné důvěry.

 

Pedagogové citlivě pracují se vztahy dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany a sociálně patologických jevů).

 

 1. 6 Organizace:

 

Denní řád mateřské školy je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu pravidelně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity.

 

Naši pedagogové se plně věnují dětem, jejich potřebám a vzdělávání.

Všichni zaměstnanci mají přátelský vztah k dětem i mezi sebou, tvoří v MŠ příjemné prostředí.

 

Dbáme o vyvážený poměr spontánních a řízených činností. Snažíme se podněcovat děti k vlastní aktivitě a experimentování, preferujeme prožitkové učení, děti se mohou rozvíjet podle svých vlastních individuálních schopností a zvláštností.

Uplatňujeme individuální, skupinové i frontální činnosti.

 

Nejsou překračovány stanovené počty dětí na třídách. Spojování se snažíme omezovat pouze na případy, kdy je velmi nízký počet dětí na třídách nebo při nepřítomnosti některé z učitelek.

 

 

DENNÍ REŽIM V MŠ VROUTEK

 

Budova MŠ se uzamyká v 8.00 hodin. Areál MŠ se uzamyká od 8:00 do 11:00 a od 12:30 do 14:00. Pokud se potřebujete dostat do areálu v této době, volejte na telefonní číslo MŠ.

 

Od 6.00 hodin probíhají činnosti (spontánní a řízené) dle ŠVP „SPOLEČNOU CESTOU“ a TVP jednotlivých tříd.

 

Pozdější příchody ohlašujte, prosím, předem - osobně, nebo telefonicky.

 

 

 

6:00 – 11:30

Dopolední činnosti :

-          scházení se všech dětí ve třídě Sluníčka, spontánní hry

-          7:00 přecházení dětí do tříd Srdíčka a Broučci

-          Spontánní činnosti a hry dětí, individuální práce s dětmi, diagnostické činnosti

-          Komunitní kruh, ranní setkání

-          Pohybová chvilka, zdravotní cvičení, relaxace

-          Hygiena, dopolední svačina

-          Řízené činnosti na dané téma dle ŠVP PV a TVP, hodnocení

-          Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:15

-          Hygiena

-          oběd

12:15 – 16:00

Odpolední činnosti :

-          zdravotní odpočinek s poslechem pohádky, klidové činnosti

-          hygiena, odpolední svačina

-          spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, volné hry dětí, pobyt venku

-          odchody dětí domů

 

 

3.7 Spoluúčast rodičů

 

Výchova a vzdělávání dětí v MŠ doplňuje a podporuje rodinnou výchovu.

 

Rodiče mají možnost spolupodílet se na dění v MŠ, mohou se zapojovat do činností dětí v dané třídě a do adaptačního programu svých dětí.

 

Prostřednictvím třídních schůzek a nástěnek jsou pravidelně informováni o změnách, současném dění a připravovaných akcí MŠ.

 

S rodiči dětí vedeme průběžně rozhovory o případných pokrocích či změnách ve vývoji dítěte. K hodnocení dětí využíváme rovněž notýsky dětí či hodnotící dopisy.

 

Nově nabízíme rodičům vyjádřit se (anonymně, pokud chtějí) v připravených dotaznících. Jejich potřeby a připomínky jsou vyslyšeny, zaměstnanci MŠ se s nimi snaží v rámci možností vyrovnat a přizpůsobit chod MŠ tak, aby vyhovoval jak dětem, tak rodičům i zaměstnancům MŠ.

 

Pořádáme akce pro rodiče s dětmi, jako jsou drakiáda, zavírání a otvírání zahrádky, vánoční posezení, den otevřených dveří, vystoupení na Den matek, rozloučení s předškoláky.

Nabízíme otevřené a vstřícné prostředí ochotné spolupracovat.

 

 

 

4. Organizace vzdělávání

 

V našem předškolním zařízení jsou umístěny děti zpravidla ve věku od dvou do šesti až sedmi let. Děti jsou podle věku rozděleny do tří tříd.

            SLUNÍČKA :      děti 2 - 4leté (kapacita 24 dětí, s výjimkou až 28)

            BROUČCI :      děti 4 - 5leté nebo děti 5 – 7leté (třída má sníženou kapacitu – max. 15 dětí, kvůli menším prostorům, proto je to této třídy vždy umísťována nejméně početná věková skupina)

            SRDÍČKA :        děti 4 – 5leté nebo děti 5 – 7leté (kapacita 24 dětí, s výjimkou až 28)

 

Děti jsou do MŠ přijímány podle těchto kriterií :

 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
 • K předškolnímu vzdělávání budou přijaty pouze děti se zákonem daným povinným očkováním, potvrzeném v evidenčním listu.
 • Děti mladší tří let :
 • Musí dosáhnout věku 2 let
 • Musí být schopné odpoutat se od rodičů
 • Umět jíst lžící a pít z hrnečku
 • Dorozumět se s p. učitelkou
 • Říci si, že potřebuje na toaletu
 • Nenosit pleny!
 • Nemít dudlík
 • Být schopné se alespoň trochu obléknout (menším dětem p. učitelky vždy pomohou)
 • Umět chodit do schodů
 • Zvládat delší procházky

Termín přijímacího řízení (zápis) stanoví vedoucí učitelka MŠ po dohodě s ředitelem školy. Rodiče jsou o zápisu informováni pomocí letáků umístěných v MŠ na nástěnkách, u školy a ve městě v informačních tabulích a pomocí webových stránek školy. Přijímací řízení probíhá v souladu se správním řádem. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy po dohodě s vedoucí učitelkou MŠ.

 

 

 

 

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu

 

 

 • jde o program vlastní, vytvořený podle podmínek a potřeb naší školy

 

 

 • náš vzdělávací program je volný a obecný do té míry, aby umožňoval rozvoj kreativity a konkrétních schopností a dovedností všech pedagogů, kteří zde působí a vytvářejí TVP

 

 

 • integrované bloky jsou povinné pro celou školu

 

 • preferujeme metodu prožitkového učení, sociálního učení, komunitní kruh využíváme několikrát denně jako prostředek pro rozvoj komunikativních dovedností, pro uvědomění si sebe i druhých, svých práv a povinností, schopností a individuálních možností

 

 • všem nabízíme klidné, přátelské, empatické a otevřené prostředí

 

 • organizace a denní režim školy jsou natolik flexibilní, abychom mohli reagovat na přání a potřeby dětí a rodičů

 

 • rodiče mají volný přístup do všech tříd, mohou se zapojovat do určitých činností a aktivit (po předchozí domluvě s učitelkou, výjimkou je adaptační program u nově přijatých dětí), prostřednictvím pravidelných informačních schůzek mohou projevit jakékoliv vlastní potřeby, náměty, připomínky

 

 • pro děti a jejich rodiče pořádáme různá společná setkání a akce

 

 • součástí našeho vzdělávacího programu jsou rovněž tradiční akce MŠ, které organizujeme ve spolupráci se ZŠ, s Domovem pro seniory nebo s MÚ Vroutek

 

 • nadstandardní nabídku školy tvoří logopedická péče, kterou zajišťuje kvalifikovaný odborník (bezplatně)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obsah vzdělávací nabídky

 

Obsah školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Společnou cestou“ vychází z dílčích vzdělávacích  cílů všech oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV).

Naše stěžejní vzdělávací cíle:

 

 • Všestranně rozvíjet a podporovat všechny děti s ohledem na jejich individuální a specifické zvláštnosti a vzdělávací potřeby, respektovat jejich osobnost, jejich názor a rozhodnutí a učit je přijímat za ně patřičnou odpovědnost

-          Podílet se na vytváření pravidel společného soužití, učit se je respektovat a dodržovat

-          Každému dítěti se dostatečně věnujeme podle jeho potřeb, bereme ohled na jejich osobnost a osobní tempo

 

 

 • Aktivně vést všechny děti ke zdravému životnímu stylu a podporovat u nich správnou životosprávu a rozvoj potřebných návyků v péči o sebe a své okolí

-          Úzce spolupracujeme s vedoucí školní jídelny při výběru ovoce a zeleniny, snažíme se motivovat děti k ochutnání všech potravin

-          Pravidelně zařazujeme pohybové aktivity, chodíme na dostatečně dlouhé vycházky

-          Čistíme si po obědě zuby

-          Jezdíme na plavání

 

 

 • Aktivně vést děti k ochraně a péči o životní prostředí, podporovat u nich pozitivní vztah k přírodě živé i neživé, podporovat uvědomění významu kvality životního prostředí pro náš život

-          Třídíme odpad

-          Společně dbáme o blízké okolí školky

-          Podporujeme environmentální výchovu (při vycházkách se seznamujeme s rostlinami, pozorujeme zvířata na dvorech a v přírodě)

 

 

Konkrétní obsah vzdělávání tvoří následující 4 integrované bloky.

Jsou to témata, která časově odpovídají 2 - 4 měsícům. Každé téma má v ŠVP vymezeny své hlavní cíle a očekávané výstupy (kompetence).

Jejich realizace a konkrétní činnosti jsou dále rozpracovány v třídních vzdělávacích programech (TVP) jednotlivých tříd.

 

Od roku 2013 přijímáme do naší MŠ i děti mladší tří let. U nich se vzdělávání a rozvoj soustředí především na oblast samostatnosti a sebeobsluhy. Dokázat se začlenit do kolektivu. Adaptovat se na nové prostředí, jiný režim.

„Podzim je nejlepší malíř“

Září - listopad 

„Dítě a jeho tělo“

Cíl – osvojení poznatků o sobě, o lidském těle, o zdraví, životosprávě a zdravém životním stylu

Kompetence – pojmenovat části těla, významné orgány a jejich funkce, rozlišovat, co je správné a nesprávné pro lidské zdraví

„Dítě a jeho psychika“

Cíl – rozvoj verbální a nonverbální komunikace, umění naslouchat, rozvoj smysl.vnímání, poznávacích citů, sebepoznání

Kompetence – samostatně a srozumitelně se vyjadřovat, samostatně se rozhodovat a projevovat

„Dítě a ten druhý“

Cíl – podílení se na vytváření školních pravidel, rozvoj prosociálního chování

Kompetence – spoluvytvářet a dodržovat stanovená pravidla, navazovat přátelské vztahy v MŠ, uvědomit si svá práva a práva druhých, přijmout odpovědnost za své chování a jednání

„Dítě a společnost“

Cíl – rozvoj mravního a estetického cítění a prožívání, upevňování zákl. morálních hodnot, poznávání vlastní rodiny, jejího okolí, MŠ, města, naší Země a vesmíru

Kompetence – adaptovat se v prostředí MŠ, rozvíjet a upevňovat základy slušného společenského chování, vnímat existenci určitých kultur, zemí, 

„Dítě a svět“

Cíl – poznávání prostředí MŠ a jejího okolí, města, naší země, osvojení elementárních poznatků o nejbližším kulturním, společenském a přírodním prostředí

Kompetence – bezpečně se orientovat a pohybovat v prostředí MŠ a jejím okolí, záměrně pozorovat a uvědomovat si okolní prostředí

Záměr :

- cíleně zapojovat všechny děti do vytváření společných třídních pravidel a dbát o jejich dodržování

- citlivě reagovat na individualitu všech dětí a cíleně posilovat jejich důvěru a pozitivní postoj k našemu prostředí, rozvíjet jejich samostatnost

- uplatňovat hry na rozvoj kolektivních vztahů a prosociálního chování, zmírňovat agresivitu

- zapojit rodiče nově přijatých dětí do „adaptačního programu“

- upevňovat vzájemnou důvěru a spolupráci s rodiči

- cíleně využívat notýsky dětí také k průběžnému hodnocení vývoje a chování dětí

- aktivně se zapojit do příprav a nácviku kulturního vystoupení dětí pro veřejnost

 

 

„Zima, zima, zimička hazí bílá peříčka“

Prosinec - únor

„Dítě a jeho tělo“

Cíl – rozvoj hrubé i jemné motoriky, rozvoj smyslového vnímání a fyzické zdatnosti, návyků zdravého životního stylu

Kompetence – posilovat správné držení těla, zvládnout jednoduché pohybové dovednosti podle vzoru, zvládnout jednoduché pracovní úkony a sebeobsluhu

„Dítě a jeho psychika“

Cíl – rozvoj kultivovaného mluveného projevu, rozvoj fantazie, představivosti a tvořivosti, rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání

Kompetence – naučit se zpaměti krátké jednoduché texty, kreativně se projevovat v různých činnostech

„Dítě a ten druhý“

Cíl – vytváření prosociálních postojů, rozvoj nonverbálních dovedností

Kompetence – vyjadřovat vhodným způsobem vlastní emoce, spolupracovat v kolektivu, respektovat druhé, navazovat přátelství

„Dítě a společnost“

Cíl – osvojování elementárních poznatků z oblasti kultury a umění, rozvoj společenského a estetického vkusu

Kompetence – vnímat kulturní dědictví a lidové tradice, umělecké a kulturní podněty, kreativně se vyjadřovat prostřed.hudebních a hudebně pohyb.činností

„Dítě a svět“

Cíl – rozvoj elementár. poznatků o kulturním a životním prostředí

Kompetence – uvědomovat si význam životního prostředí, pozorovat změny v přírodě, vhodným způsobem se podílet na ochraně životního prostředí

Záměr:

 

-záměrně využívat školní zahradu a tělocvičnu k libovolným aktivitám všech dětí

-aktivně se zapojit do ochrany a péče o okolní životní prostředí

-záměrně pozorovat život v přírodě, provádět různorodé činnosti s co nejširším využitím přírodního prostředí a přírodních materiálů

- rozvíjet vkus, estetické cítění, kreativitu, fantazii a představivost, hlubší povědomí o významu životního prostředí pro náš život

- aktivně rozvíjet zdravé životní návyky a postoje

- aktivně se zapojit do příprav a nácviku kulturního vystoupení dětí pro veřejnost

 

 

„Vozilo se na jaře slunce v zlatém kočáře“

Březen - květen

„Dítě a jeho tělo“

Cíl – osvojení si elementárních poznatků o zdraví, bezpečí, zdokonalování pohybových schopností a dovedností

Kompetence – koordinovat lokomoci, různé polohy a pohyby těla, manipulovat s předměty, sport. náčiním v různém prostředí

„Dítě a jeho psychika“

Cíl – rozvoj komunikativ. dovedností, myšlení, paměti, pozornosti, rozvoj sebevědomí, sebeovládání

Kompetence – ovládat dech, tempo, intonaci, plynulost a rytmus řeči, vést dialog, chápat prostorové a matematické pojmy, aktivně řešit problémy a konflikty

„Dítě a ten druhý“

Cíl – rozvoj prosociálního chování a postojů k ostatním lidem, rozvoj kolektivních vztahů a kooperativních dovedností

Kompetence – navazovat kontakty, komunikovat, brát ohledy na druhé, řešit konflikty, bránit se projevům násilí, neuplatňovat žádné formy násilí

„Dítě a společnost“

Cíl – rozvoj spolupráce, schopnosti žít v lidské společnosti, osvojování elementár. poznatků o lidském světě

Kompetence – rozlišovat bezpečné a nebezpeč.chování, dodržovat společens.

hodnoty a normy

„Dítě a svět“

Cíl-osvoj.elementár.poznatků o  naší společnosti, planetě, péče o okolí a životní prostředí

Kompetence –uvědomovat si potenciál.nebezpečí a umět se chránit, pečovat o okol.život.prostředí, mít kladný vztah k životnímu prostředí a k přírodě

 

Záměr :

 

- aktivně rozvíjet a posilovat kladný vztah ke zvířatům a životnímu prostředí v okolí MŠ

- aktivně se zapojit do příprav a nácviku kulturního vystoupení dětí pro veřejnost

- naplánovat výlet

 

„Hola- léto volá“

Červen - srpen

„Dítě a jeho tělo“

Cíl – rozvoj pohyb.schopností a dovedností, smyslového vnímání, posilov.základů zdravého životního stylu

Kompetence – střídat a obměňovat zákl.pohyb.dovednosti, rozvíjet aktiv. pohyb, přijímat zdravou výživu, dbát o vlast. zdraví a čistotu

Dítě a jeho psychika“

Cíl – rozvoj slovní zásoby, samostat. kultivovaného vyjadřování, rozvoj dovedností, předcházejících čtení a psaní, čtenářské gramotnosti

Kompetence – rozlišovat grafické symboly, mít zájem o psanou podobu jazyka, upevňovat získané jazykové schopnosti a dovednosti

„Dítě a ten druhý“

Cíl – rozvoj verbál. a nonverbál. komunikativ.dovedností, ochrana osob.soukromí

Kompetence – vyjadřovat vlast. nálady a emoce, tolerovat, chápat a podporovat druhé, spolupracovat, podílet se na kolektivních činnostech

„Dítě a společnost“

Cíl – upevňování společens. hodnot, postojů, návyků a dovedností

Kompetence – dodržovat osvojené poznatky v praxi, vnímat kulturní a umělecké podněty, aktivně a kreativně se vyjadřovat prostřednictvím umění

„Dítě a svět“

Cíl – vytváření pozitivního vztahu ke společenskému a kulturnímu prostředí, rozvoj úcty k životu ve všech formách

Kompetence – upevňovat a prohlubovat získané poznatky o přírodním, kulturním a technickém prostředí, vnímat hodnoty kulturního dědictví

Záměr:

- cíleně zařazovat různé aktivity do venkovních prostor MŠ, školní zahradu využívat k hudebním, výtvarným, pohybovým, hudebně-pohybovým činnostem, využívat rovněž tvořivou dramatiku

- záměrně rozvíjet čtenářskou gramotnost u všech dětí

- aktivně rozvíjet a upevňovat dovednosti předcházející čtení a psaní, rozvíjet matematické myšlení

- aktivně se zapojit do příprav a nácviku kulturního vystoupení dětí pro veřejnost

- červenec a srpen : prázdninový režim ( spojené třídy, střídající se učitelky), probíhá opakování všech stanovených cílů ze vzdělávací nabídky.

 

 

7. Tradice a akce MŠ

 

 

- OSLAVY SVÁTKU, NAROZENIN A DNE DĚTÍ

 

- ZAVÍRÁNÍ ZAHRÁDKY (říjen)

 

- KULTURNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ NA RŮZNÝCH VEŘEJNÝCH AKCÍCH (Vítání občánků. Den matek, vystoupení pro seniory, vánoční koncert v kostele sv. Jakuba většího, „Mikulášská“ atd.)

 

- ČERTOVSKÉ REJDOVÁNÍ  (prosinec)

 

- MAŠKARNÍ REJ  (březen)

 

- OTVÍRÁNÍ ZAHRÁDKY (březen)

 

- ČARODĚJNICKÝ REJ  (duben)

 

- SLAVNOSTNÍ „ŠERPOVÁNÍ“ PŘEDŠKOLÁKŮ  (červen)

 

- EXKURZE

 

- VÝLETY

 

- TVOŘIVÁ ODPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI

 

– KAŽDÝ MĚSÍC DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ OD SPOLEČNOSTI „DIVADLO DRÁČEK“ , PRŮBĚŽNĚ BĚHEM ROKU RŮZNÁ MAŇÁSKOVÁ, KOUZELNICKÁ A HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ

- KURZY PLAVÁNÍ V PLAVECKÉ ŠKOLE

 

 

8. Evaluační systém

Evaluace je proces průběžného vyhodnocování procesu vzdělávání a jeho výsledků, který je realizován systematicky a pravidelně a jehož výsledky jsou v praxi smysluplně využívány; evaluace probíhá na úrovni školy nebo na úrovni třídy

 

Cíl: systematické posuzování a vyhodnocování procesu vzdělávání a jeho výsledků realizované účastníky vzdělávacího procesu; výsledky slouží jako zpětná vazba pro zkvalitnění činnosti školy.

 

Podmínky vzdělávání

Oblast hodnocení

Ukazatel

Kritéria

Nástroje,

metody

Časový

plán

Odpovědnost

Podmínky předškolního

vzdělávání

Materiální

podmínky

Dětský nábytek,

Nábytek pro

zaměstnance,

Vybavení školní

zahrady,

Hračky,

Pomůcky,

Výtvarný materiál,

Výzdoba školy,

Čistota vnitřních

i vnějších prostor

Prohlídky

Prostor

Inventarizace

Dotazník pro

zaměstnance

1x ročně

 

 

 

Průběžně během roku

Vedoucí učitelka MŠ

 

 

Zaměstnanci MŠ

 

Životospráva

Strava dětí,

Pitný režim,

Pravidelný denní rytmus,

Délka pobytu venku,

Dostatek pohybu venku i ve třídě,

Odpočinek

Vstupy do tříd,

Hospitace

Průběžně

Vedoucí školní jídelny,

Zaměstnanci MŠ

 

Psychosociální podmínky

Adaptace nových dětí

 

 

 

 

Samostatnost dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztah zaměstnanci x dítě

Vstupy do tříd,

Rozhovory s učitelkami, dětmi i rodiči,

 

 

 

Samostatně se pohybovat po budově MŠ,

Nebát se vyřídit vzkaz jiné učitelce,

 

 

 

 

 

 

Autoevaluační dotazníky pro zaměstnance

Hospitace

Prosinec

 (a během roku, podle nástupu dětí

 

 

 

Průběžně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x ročně (srpen)

Průběžně

Učitelky

 

 

 

 

Učitelky

 

 

 

 

 

 

 

zaměstnanci

 

Organizace

Dostatek času pro spontánní hru,

Vyvážený poměr spontánních a řízených činností

Zápisy v třídní knize,

Hospitace

1x měsíčně

Průběžně

Vedoucí učitelka MŠ

 

Spoluúčast rodičů

Účast na akcích školy

 

 

Tok informací

 

 

 

 

Spokojenost dětí

Mimoškolní akce s rodiči a s dětmi

 

Informační schůzky,

Informační materiály

 

 

Dotazníky pro rodiče,

Rozhovory s rodiči

Celoročně

 

 

 

 

 

 

Červen

Učitelky

 

 

 

 

 

Průběh vzdělávání

Oblast hodnocení

Ukazatel

Kritéria

Nástroje,

metody

Časový

plán

Odpovědnost

Dokumentace

Třídní dokumentace

Třídní kniha

Docházka

TVP

Záznamové listy o dítěti

Kontrola,

záznam

průběžně

Vedoucí učitelka MŠ

ředitel školy

Vzdělávání dětí

Soulad vzdělávání RVP PV, ŠVP PV, TVP

Dokumenty třídy a školy

Hospitace

Rozbory a diskuze učitelek na ped. radách

Průběžně

Vedoucí učitelka

učitelky

 

Integrované bloky TVP

Propojení všech oblastí vzdělávání

Naplnění zvolených vzdělávacích cílů

Záznamy do hodnotícího listu

Hospitace

Průběžně

učitelky

 

Metodická práce učitelek

Používané metody a formy práce

Hospitace

Vzájemné hospitace

Průběžně

Vedoucí učitelka MŠ

učitelky

 

Doplňkový program LOGOPEDIE

Osobní pokroky dětí

Konzultace s logopedem,

Rozhovory s rodiči

Od řijna do června

učitelky

Výsledky Vzdělávání

Hodnocení vzdělávání

Vyhodnocení vývojových pokroků dětí

Portfolio prací dětí

Rozhovory s rodiči

 

Během celého roku

Učitelky

 

Činnosti a akce, které v MŠ probíhají

Spokojenost dětí a rodičů

Rozhovory s dětmi

Rozhovory s rodiči

Dotazníky pro rodiče

Rozhovory s pedagogy

Po každé uskutečněné akci

učitelky

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání pedagogů, kariérní růst

Oblast hodnocení

Ukazatel

Kritéria

Nástroje,

metody

Časový

plán

Odpovědnost

Osobní rozvoj pedagogů

Semináře DVPP

Semináře NIDV

Odborná literatura

Využití nových

poznatků

ve vlastní

práci autoevaluace

Konzultace

Ped.rady Rozhovory Dotazníky

Průběžně

Vedoucí učitelka MŠ

učitelky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala (po vzájemné dohodě se všemi učitelkami):

 

Zuzana Beerová

Vedoucí učitelka MŠ

 

 

 

Schválil:

 

Mgr. Milan Armstark

Ředitel školy